Oto przykładowe sprawy z dziedziny prawa spółek i korporacyjnego, w których możemy Państwu pomóc:

  • pomoc w wyborze optymalnej organizacyjnie i podatkowo formy lub struktury prawnej działalności
  • zakładanie spółek (w tym w trybie s24), stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów
  • prowadzenie spraw rejestrowych (KRS, inne)
  • przygotowywanie projektów uchwał, protokołów i innych dokumentów dla zarządów, rad nadzorczych, zebrań, zgromadzeń i innych organów
  • tworzenie i zmiany statutów, umów spółek, aktów fundacyjnych, regulaminów funkcjonowania organów itd.
  • zmiany podmiotowe, przedmiotowe, fuzje i inne przekształcenia osobowe lub kapitałowe
  • transakcje zbycia udziałów lub akcji
  • umowy inwestycyjne.

Manager

Słowniczek:

Forma prawna – forma, w jakiej jest prowadzona działalność gospodarcza. Począwszy od najprostszej i najpopularniejszej jednoosobowej działalności gospodarczej, poprzez spółki cywilne, aż po działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółek prawa handlowego – spółek osobowych (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna) i kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna). Formy te różnią się między sobą wysokością wymaganego do wniesienia kapitału, kosztami rejestracji i prowadzenia przedsiębiorstwa, stopniem ograniczenia możliwości decydowania o aspektach funkcjonowania firmy, odpowiedzialnością majątkową za zobowiązania firmy, opodatkowaniem i wieloma parametrami organizacyjnymi. Przedsiębiorca zamierzający założyć działalność gospodarczą powinien rozważyć wszystkie zalety i wady konkretnych form prowadzenia działalności i wybrać taką, która będzie najbardziej adekwatna jego możliwości i potrzeb.

Stowarzyszenie – jest organizacją społeczną, którą powołuje grupa osób o wspólnych celach lub zainteresowaniach. Cele stowarzyszenia są niezarobkowe, jednak może ono zatrudniać pracowników. Jego działanie opiera się na pracy społecznej członków. Do założenia stowarzyszenia potrzeba 15 osób, które uchwalą statut i wybiorą komitet założycielski.

Fundacja – podobnie jak stowarzyszenie jest organizacją, która jest powoływana w konkretnym celu (np. ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki i nauki, ochronie środowiska, opiece nad zabytkami). W odróżnieniu od stowarzyszenia, majątek fundacji pochodzi od fundatora, który określa, w jakim celu i jakie środki na nią przeznacza oraz uchwala jej statut. Powołanie fundacji może nastąpić zarówno w formie aktu notarialnego, jak i w testamencie fundatora. Fundacje mogą prowadzić działalność gospodarczą.

Umowa inwestycyjna – zawierają ją wspólnicy (lub przyszli wspólnicy), którzy mają określony pomysł w zakresie przyszłego funkcjonowania firmy i chcą prawnie zabezpieczyć sposób jego realizacji. Umowa inwestycyjna często określa jakie postanowienia winny znaleźć się  statucie firmy, wprowadza dodatkowe regulacje w zakresie rozporządzania udziałami czy akcjami, przewiduje szczegółowe ustalenia kadrowe). Umowy tego rodzaju najczęściej poprzedzają założenie spółki, wstąpienie do istniejącej spółki nowego wspólnika bądź sprzedaż całego przedsiębiorstwa. Umowy, w których stroną jest Skarb Państwa często zawierają także tzw. gwarancje utrzymania zatrudnienia.

Przekształcenia – procesy podejmowane w celu zmiany formy prawnej spółki. Najczęściej powodem jest chęć dokonania optymalizacji podatkowej – tj. zmniejszenia kwoty płaconego podatku. Przekształcenia dokonywane są również w związku z rozwojem firmy. Szczególnym i często ostatnim przekształceniem jest utworzenie spółki akcyjnej o charakterze publicznym, której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych. Najczęściej na przekształcenia decydują się przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy tworzą spółki kapitałowe lub osobowe z przyczyn organizacyjnych, fiskalnych lub dla zmniejszenia oddziaływania ryzyka gospodarczego rozwijającej się firmy na osobisty majątek dorobkowy.