Działalność gospodarczą fundacji trzeba zarejestrować w KRS

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Podobnie stowarzyszenie. W celu rozpoczęcia prowadzenia działalności przez fundację należy ją uprzednio zarejestrować w Rejestrze Przedsiębiorców KRS. Taka fundacja będzie więc podwójnie zarejestrowana. Raz – jako fundacja i drugi – jako przedsiębiorca.

Działalność gospodarczą fundacji umożliwia statut

Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej powinna być ujęta w statucie fundacji. Inaczej nie ma możliwości, by fundacja mogła podjąć działalność gospodarczą. Statut jest uchwalany przez fundatora. Jeśli nie zwiera takiego zapisu, to trzeba by go najpierw zmienić. Tymczasem, możliwość zmiany statutu istnieje tylko wtedy, gdy sam statut przewiduje możliwość jego późniejszej zmiany. Może się zdarzyć, że konkretna fundacja nie ma możliwości podjęcia działalności gospodarczej i nigdy jej nie nabędzie. Na rozpoczęcie działalności gospodarczej fundacja musi przeznaczyć składniki majątkowe nie mniejsze niż 1000 zł – to też powinno znaleźć odzwierciedlenie w statucie.

Działalność gospodarcza tylko jako uboczna działalność fundacji

Działalność gospodarcza prowadzona przez fundację musi mieć charakter akcesoryjny w stosunku do jej całej działalności. Fundacja nie jest przedsięwzięciem biznesowym i nie powstaje dla prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego taka działalność powinna stanowić jedynie jeden z aspektów funkcjonowania fundacji. Może być to ważny aspekt, ale nie najważniejszy. Musi być podporządkowany realizacji celów statutowych.

Specyficzny charakter działalności

Działalność gospodarcza fundacji musi być zgodna z interesem publicznym. Może być prowadzona w sytuacji, gdy tylko w ten sposób można zaspokoić określone potrzeby społeczne. Jeśli więc fundacja decyduje się prowadzić działalność gospodarczą, to powinna ją ukierunkować tak, by zaspokajać potrzeby, które wymagają uczestnictwa w obrocie gospodarczym, a jednocześnie nie są zaspokajane na zwykłych zasadach rynkowych. Działalność gospodarcza fundacji może być dochodowa (nie powinna przynosić strat), ale znakomita większość zysku z działalności powinna zostać przekazana na cele statutowe.

Kancelaria radcy prawnego Wrocław – potrzebujesz porady lub pomocy radcy prawnego? Skontaktuj się z nami!