Oto przykładowe sprawy z dziedziny praw autorskich i własności przemysłowej, w których możemy Państwu pomóc:

  • przygotowywanie umów udzielających licencji na korzystanie z utworu
  • przygotowywanie umów przenoszących autorskie prawa majątkowe
  • przygotowywanie umów regulujących zasady wspólnego tworzenia utworów
  • analiza, modyfikacja i adaptacja umów gospodarczych, zlecenia, o dzieło i o pracę pod względem praw autorskich
  • postępowania pozasądowe i sądowe w celu ochrony praw autorskich majątkowych lub osobistych
  • rejestracja znaków towarowych słownych i słowno-graficznych
  • postępowania pozasądowe i sądowe w celu ochrony znaków towarowych.

Pen, Writing, Letter.

Słowniczek

Utwór – każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (prawo chroni utwór sam w sobie a nie np. nośnik w postaci płyty CD czy innej).

Przeniesienie autorskich praw majątkowych – może nastąpić w drodze dziedziczenia lub umowy. Umowa ta musi precyzyjnie określić sposoby korzystania z utworu, które przechodzą na nabywcę (pola eksploatacji), np. kwestię możliwości zwielokrotniania utworu na płytach CD. W innym wypadku, nabywca nie ma możliwości z nich korzystania. Umowa ta, dla swojej ważności, musi być zawarta w formie pisemnej. Przenosząc prawa majątkowe twórca zyskuje wynagrodzenie, ale traci prawo do korzystania – w zakresie obejmującym przeniesione prawa – z utworu.

Licencja na korzystanie z utworu – umowa, która pozwala na korzystanie z utworu i określa warunki tego korzystania. Wyróżnia się m.in. licencję wyłączną i niewyłączną. Istnieje też możliwość udzielenia dalszej licencji również innym osobom. Umowa licencji niewyłącznej może przyjąć postać dorozumianą, nie musi być sporządzona na piśmie.

Osobiste prawa autorskie – grupa uprawnień przysługujących twórcy utworu. Ich celem jest ochrona związku intelektualnego twórcy z utworem. Twórca utworu powinien mieć możliwość opatrzenia utworu swoim imieniem i nazwiskiem (lub pseudonimem). Przysługuje mu prawo do autorstwa utworu, do nienaruszalności treści i formy utworu, decydowania o udostępnieniu utworu publiczności oraz nadzoru nad korzystaniem z utworu (np. kiedy inne osoby niż autor projektu architektonicznego zajmują się jego wykonywaniem). Osobistych praw autorskich nie można się zrzec, ani ich zbyć, czy też zostać ich pozbawionym.

Znak towarowy – element o charakterze niepowtarzalnym, pozwalający na wyróżnienie (identyfikację) danego produktu wzgędem innych produktów lub usług konkurencyjnych. Zgodnie z polskim prawem należy znak zarejestrować w Urzędzie Patentowym, aby inni przedsiębiorcy nie mogli z niego korzystać.