Przenoszenie autorskich praw majątkowych, to obszerne zagadnienie. Autorskie prawa majątkowe w odróżnieniu od autorskich praw osobistych mogą zostać przeniesione na inne podmioty i to na skutek wielu różnych zdarzeń prawnych. Mogą być dziedziczone, przeniesione na podstawie umowy lub egzekucji komorniczej.

Umowne przenoszenie autorskich praw majątkowych

umowne przenoszenie autorskich praw majatkowychNajpopularniejszym sposobem przeniesienia tych praw jest umowa (zbliżona do sprzedaży lub do darowizny) i tu otwiera się pełen „wachlarz możliwości” i „pułapek”. Ustawa pozwala dość swobodnie kształtować treść umowy. Trzeba jednak pamiętać, że w razie przemilczenia pewnych kwestii ustawa stawia wyżej interes twórcy niż ewentualnego nabywcy. Przykładem promowania interesów twórcy jest art. 65 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Stanowi on, iż w razie braku wyraźnego postanowienia o przeniesieniu prawa uważa się, że twórca udzielił zaledwie licencji, czyli prawa o wiele słabszego. Przygotowanie prawidłowej umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe jest skomplikowane i łatwo popełnić niezwykle kosztowny błąd. Jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że znakomita większość tzw. internetowych wzorów powiela dość poważne wady umowy, to skorzystanie z pomocy radcy prawnego bądź adwokata w przygotowaniu umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe jest po prostu rozsądne.

Dziedziczenie

Dziedziczenie majątkowych praw autorskich nie rządzi się jakimiś specjalnymi zasadami. Warto jednak pamiętać, że efektem dziedziczenia może być wspólne przysługiwanie praw kilku osobom. Taka sytuacja może znacząco utrudnić korzystanie z tych praw, gdy spadkobiercy (nowi współwłaściciele) nie będą działać zgodnie. Rozwiązaniem tego problemu może być zapobieżenie powstaniu takiej sytuacji przez samego spadkodawcę, który dokona odpowiedniego rozporządzenia testamentowego. Podobnie może rozwiązać problem późniejsze działanie spadkobierców, jeśli zawrą odpowiednie porozumie, w którym uregulują kwestie sposobu korzystania ze wspólnych autorskich praw majątkowych.

Egzekucja komornicza

egzekucja komornicza - przenoszenie praw autorskichPostępowanie egzekucyjne również może doprowadzić do przeniesienia autorskich praw majątkowych, jednakże nie zawsze. Otóż, dopóki prawa przysługują autorowi, dopóty egzekucji podlegać nie mogą. Dopiero, gdy zostały już przeniesione na inny podmiot, to nic nie stoi na przeszkodzie by trafiły na licytację. Autorzy nie powinni jednak czuć się całkiem bezpiecznie, bo z faktu, iż przysługujące im prawa majątkowe nie podlegają egzekucji nie wynika zakaz prowadzenia egzekucji z wierzytelności uzyskiwanych z tytułu tych praw. Komornik może więc zająć wynagrodzenie, które twórca miał otrzymać z tytułu np. udzielenia licencji bądź przeniesienia praw na kogoś innego.

Wygaśnięcie praw

Na zakończenie warto podkreślić istotną różnicę między majątkowymi, a osobistymi prawami autorskimi – to jest ich ograniczony zasięg czasowy. Otóż, autorskie prawa majątkowe po pewnym czasie wygasają. Po ich wygaśnięciu z utworu może korzystać każdy (bez zawierania umów i jakichkolwiek rozliczeń), byleby nie zapominał o autorskich prawach osobistych, które są nierozerwalne z twórcą i nieograniczone w czasie.

Windykacja Wrocław – potrzebujesz porady lub pomocy radcy prawnego? Skontaktuj się z nami!