Oto przykładowe sprawy z dziedziny prawa spadkowego i majątkowego, w których możemy Państwu pomóc:

  • stwierdzenie nabycia spadku
  • odrzucenie lub inne oświadczenia co do spadku
  • dział spadku
  • wydziedziczenie
  • zachowek
  • sporządzanie testamentu
  • umowy darowizny, dożywocia, ustanawiające rentę i podobne
  • zniesienie współwłasności
  • upadłość konsumencka.

House Of Model With Coins On Wooden Table

Słowniczek:

Testament – dokument, który dla swojej ważności musi być własnoręcznie spisany przez spadkodawcę. Jego sporządzenie powoduje, że w razie śmierci testatora (autora testamentu) do spadku po nim powołani zostaną spadkobiercy testamentowi w miejsce spadkobierców ustawowych, jednakże nie jest to równoznaczne z ich wydziedziczeniem.

Dziedziczenie ustawowe – dziedziczenie, w którym nie występuje testament i kręgi spadkobierców wyznaczają przepisy. Pierwszy krąg obejmuje małżonka i zstępnych zmarłego, a więc oni mają pierwszeństwo do spadku przed innymi osobami.

Dziedziczenie testamentowe – dziedziczą osoby powołane do tego w testamencie. Mogą to być osoby obce dla spadkodawcy, ale dzięki testamentowi będą powołane do spadku z pierwszeństwem przed wszystkimi innymi osobami.

Zachowek – roszczenie o zapłatę równowartości części masy spadkowej, o którą mogą ubiegać się spadkobiercy ustawowi, jeżeli nie zostali powołani do dziedziczenia w testamencie.

Dział spadku – konieczna czynność w przypadku nabycia spadku przez kilka osób, aby spadkobiercy mogli swobodnie dysponować poszczególnymi składnikami spadku. Zazwyczaj należy wycenić wartość majątku wchodzącego w skład spadku, a następnie odpowiednio do dziedziczonych części rozdzielić między spadkobierców z wyrównującymi dopłatami.

Umowa dożywocia – umowa, która zobowiązuje jedną ze stron do przeniesienia na rzecz drugiej strony własności nieruchomości, a drugą stronę do zapewnienia zbywającemu dożywotniego utrzymania. Nabywca nieruchomości powinien przyjąć zbywającego jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, a także zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb – chyba że strony poczynią odmienne ustalenia.