Sporządzenie testamentu w odpowiedniej formie

Pierwszą ważną kwestią wartą przytoczenia jest fakt, iż testament trzeba w całości sporządzić odręcznie. Wiele osób nie zdając sobie z tego sprawy podpisuje jedynie wcześnie wydrukowany tekst, co jest dużym błędem. Wydrukowana i podpisana kartka nie jest testamentem. Oczywiście, testament można sporządzić u notariusza wystrzegając się błędów formalnych, które możemy popełnić przygotowując testament samemu. Jednakże takie rozwiązanie będzie generować dodatkowe koszty. Trzeba też pamiętać, że notariusz zapewni jedynie formalną poprawność testamentu i w najlepszym wypadku poinformuje testatora o konsekwencjach prawnych postanowień, które znalazły się w testamencie. Nie ma jednak co liczyć na to, by notariusz sam doradził inne rozwiązania w granicach testowania, a tym bardziej wykraczające poza tę instytucję prawną – po poradę prawną trzeba by udać się do radcy prawnego lub adwokata.

Przy sporządzaniu testamentu należy pamiętać także o potencjalnych przyczynach jego nieważności tj:

  • sporządzenie testamentu w stanie wyłączającym świadome lub swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli,
  • sporządzenie testamentu pod wpływem błędu lub groźby.

Na nieważność z ww. przyczyn nie można się powołać po upływie trzech lat od dnia, w którym zainteresowana osoba dowiedziała się o przewidzianej prawem przyczynie i nie później niż w ciągu dziesięciu lat od otwarcia spadku.

Treść testamentu

W jednym testamencie może być spisana jedynie wola tylko jednego spadkodawcy. Polskie prawo nie przewiduje możliwości sporządzania wspólnego testamentu (np. przez małżeństwo lub rodzeństwo). Testament może sporządzić jedynie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Nie można go sporządzić ani odwołać przez przedstawiciela (pełnomocnika). Jeżeli więc testator nie jest fizycznie w stanie spisać samodzielnie testamentu, wówczas należy skorzystać z przewidzianych prawem szczególnych form sporządzania testamentu.

Testament powinien być opatrzony datą dzienną. Nie jest to co prawda wymóg konieczny do jego ważności, ale data może okazać się przydatna na wypadek sporządzania kilku testamentów w różnych okresach czasu. Testament nie musi być także podpisany imieniem i nazwiskiem, byle tylko nie budził żadnych wątpliwości co do osoby sporządzającej testament. Najważniejszym postanowieniem każdego testamentu jest wskazanie spadkobiercy lub spadkobierców. Brak określenia udziałów spadkowych każdego z nich oznacza, że jedyny spadkobierca uprawniony będzie do całości spadku, a jeśli wskazano kilku spadkobierców wówczas przyjmuje się, że dziedziczyć będą w częściach równych. Nie można powołać w testamencie spadkobiercy pod warunkiem lub terminem.

Postanowienia dodatkowe testamentu

W Testamencie jest możliwość uregulowania kilku innych rzeczy niż tylko samo powołanie spadkobiercy lub spadkobierców:

  • można ustanowić zapis (pozwala on przekazać wybranej osobie konkretny składnik majątku np. dom);
  • można umieścić polecenie (zobowiązanie wybranej osoby do określonego zachowania);
  • w testamencie notarialnym można sporządzić zapis windykacyjny (pozwala on przekazać wybranej osobie konkretny składnik majątku – zapis ma silniejszy prawnie skutek).

Odwołanie testamentu

Spadkodawca może w każdej chwili odwołać cały bądź część testamentu. Odwołanie testamentu może polegać bądź na sporządzeniu nowego testamentu, bądź zniszczeniu starego lub pozbawieniu go cech, od których zależy jego ważność lub poprzez dokonanie w nim zmian. Jeżeli spadkodawca sporządził nowy testament nie zaznaczając, że poprzedni odwołuje, to wówczas ulegają odwołaniu tylko te postanowienia, których nie można pogodzić z treścią nowego testamentu. Pozostałe pozostają w mocy.

Obsługa prawna Wrocław – potrzebujesz porady lub pomocy radcy prawnego? Skontaktuj się z nami!