Otwarcie spadku i oświadczenia spadkowe

W chwili śmierci spadkodawcy otwiera się spadek, a przed spadkobiercą otwierają się trzy możliwości. Spadkobierca może złożyć następujące oświadczenia spadkowe:

  • przyjąć spadek wprost,
  • przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza,
  • spadek odrzucić.

W niniejszym opracowaniu zajmiemy się pierwszą z ww. możliwości. Spadkobierca składa oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule powołania do spadku. Brak oświadczenia w powyższym terminie oznacza – zgodnie z aktualnymi przepisami – przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza z mocy ustawy. Taka regulacja wynika ze zmiany wprowadzonej do kodeksu cywilnego w październiku 2015 r. Przedtem brak oświadczenia spadkowego w ustawowym terminie powodował przyjęcie przez spadkobiercę spadku wprost.

Konsekwencje przyjęcia spadku wprost

Przyjęcie spadku wprost oznacza że spadkobierca odpowiada za całość ewentualnych długów spadkowych całym swoim majątkiem. W praktyce może to oznaczać, że do spadku spadkobierca jeszcze „dołoży”. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia, jeśli spadek będzie obejmował więcej długów niż aktywów. Jeżeli przed upływem terminu do złożenia oświadczenia spadkobierca zmarł, oświadczenie może być złożone przez jego spadkobierców.

Tylko w pewnych ściśle określonych przypadkach (przyrost, podstawienie) spadkobierca uprawniony jest do częściowego przyjęcia lub odrzucenia spadku. Natomiast, możliwe jest odrzucenie spadku z testamentu, przy jednoczesnym przyjęciu tego spadku z mocy dziedziczenia ustawowego.

Należy także pamiętać, iż przyjęcie spadku rodzi obowiązek podatkowy. Z tego obowiązku mogą być zwolnieni najbliżsi spadkodawcy, jeśli spełnią określone przez prawo warunki.

Oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku można złożyć przed sądem lub u notariusza. Oświadczenia raz złożonego nie można odwołać chyba, że składało się je pod wpływem błędu lub groźby.

Prawnik Wrocław – potrzebujesz porady lub pomocy radcy prawnego? Skontaktuj się z nami!