Umowy B2B

W przypadku umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami strony powinny dobrze zabezpieczyć swoje interesy – przedsiębiorca powinien dążyć do tego, aby zmniejszyć ryzyko niewykonania umowy przez drugą stronę. Umowy między przedsiębiorcami pozwalają w większym stopniu korzystać ze swobody umów, gdyż nie są ograniczone konsumenckimi wymaganiami.

Łatwiej wyegzekwować świadczenie pieniężne

Jednym z możliwych zabezpieczeń na wypadek niezrealizowania umowy jest zamiana świadczenia niepieniężnego (np. realizacji usługi lub wykonania określonych prac) na świadczenie pieniężne, co znacznie ułatwia egzekucję świadczenia. Tym sposobem kontrahent, który nie wykona zobowiązania określonego w umowie, będzie musiał zapłacić określoną kwotę pieniężną – najczęściej w ramach kary umownej.

Warto zastanowić się nad efektywnym określeniem wysokości kary umownej. Częstą praktyką jest wpisywanie do umowy określonej kwoty, np. 10 000 złotych. Tymczasem, naliczenie kary umownej w wysokości określonej umową nie będzie mobilizować strony do dokonania zapłaty już po jej naliczeniu – raz naliczona kara nie będzie mogła zostać zwiększona, a więc przestaje działać motywująco, a przedsiębiorca nadal nie otrzyma tego, co mu się należy. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest określenie kary umownej w postaci określonej kwoty lub procenta wartości umowy naliczanej wraz z upływem czasu (np. za każdy dzień opóźnienia). Rozwiązanie to mobilizuje dłużnika do realizacji zobowiązania w jak najkrótszym czasie.

Wykonanie zastępcze

W przypadku nierzetelnego kontrahenta warto skorzystać z tzw. wykonania zastępczego (art. 490 k.c.). Rozwiązanie to pozwala wykonać zobowiązanie po uzyskaniu zgody udzielonej przez sąd – w formie uprzedniej lub następczej tj. przed lub po wykonaniu zobowiązania. W przypadku zgody uprzedniej sąd może przyznać określoną sumę pieniężną tytułem przyszłej zapłaty za wykonanie zastępcze. W praktyce rozwiązanie to jest wykorzystywane najczęściej, gdy sprzedawca odmówi naprawy rzeczy na podstawie rękojmi. Uprawnienie to nakłada na przedsiębiorcę możliwość dokonania naprawy z własnych środków, a następnie dochodzenie od kontrahenta zwrotu – w zależności od tego, czy zgoda zostanie uzyskana przed naprawą, czy wnosimy o jej udzielenie już po dokonanej naprawie jest to zwrot kwoty na fakturze lub rozliczenie wobec środków już przyznanych.

Zabezpieczenie świadczeń pieniężnych

Podkreślić należy, że inne narzędzia mają do dyspozycji strony, które chcą zabezpieczyć zapłatę. Motywująco działają odsetki. W razie braku odmiennego uregulowania zastosowanie mają odsetki ustawowe, jednakże mogą one być na niższym poziomie niż koszt kredytu i zamiast skłaniać do zapłaty mogą zachęcać kontrahenta do opóźniania płatności i uzyskania tym sposobem tańszego „kredytu”. By zapobiec takim sytuacjom warto więc zastrzegać umowne odsetki w wysokości najwyższej dozwolonej przepisami prawa.

Pozostałe środki, które można zastosować należy rozpatrywać w kategoriach zabezpieczeń rzeczowych, wekslowych lub podobnych, a więc takich, które mogą uprościć drogę sądową lub zapewnić lepszą pozycję przed innymi wierzycielami w toku postępowania egzekucyjnego.

Możliwe są także zabezpieczenia płatności z wykorzystaniem instrumentów finansowych (np. gwarancja bankowa, akredytywa, faktoring i podobne), które – chociaż kosztowne – pozwalają przerzucić ryzyko braku zapłaty na podmioty trzecie.

Prawnik Wrocław – potrzebujesz porady lub pomocy radcy prawnego? Skontaktuj się z nami!