W których spółkach występuje rada nadzorcza?

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ustanowienie rady nadzorczej jest fakultatywne, chyba że kapitał zakładowy przewyższa kwotę 0,5 mln złotych, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu – wtedy spółka musi obowiązkowo powołać radę nadzorczą. Inaczej sytuacja wygląda w spółkach akcyjnych – tam ustanowienie rady nadzorczej jest obowiązkowe. W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej rada nadzorcza powinna zostać ustanowiona, jeśli liczba akcjonariuszy przekroczy 25 osób.

Kompetencje rady nadzorczej

Rada nadzorcza, jak sama jej nazwa wskazuje, ma za zadanie nadzorować działania spółki. Ma prawo powoływać i odwoływać członków zarządu, jeśli w umowie spółki zostanie dla niej przewidziana taka funkcja. Dokonuje ona ocen, wydaje opinie i podejmuje uchwały. Nadzór ma dotyczyć całości spraw spółki – od umów zawieranych z kontrahentami poprzez sprawy finansowe, wydatki i przychody spółki, proponowane inwestycje, aż po umowy zawierane z pracownikami. W tym celu ma prawo do przeglądania dokumentacji spółki.

Obowiązkami rady jest dokonanie oceny sprawozdania finansowego i wniosków zarządu odnośnie podziału zysku lub pokrycia straty oraz składanie sprawozdania zgromadzeniu wspólników z wyników dokonywanej corocznie oceny. Rada nadzorcza również wyraża zgodę na zbycie i zastawienie udziału i może zwoływać zwyczajne zgromadzenie wspólników. Jedną z możliwości ściśle nadzorczych jest prawo zaskarżania uchwał wspólników. Realizacja zadań radcy nadzorczej wymaga więc dokonywania wielu ocen prawnych i podejmowania środków prawnych o różnym stopniu złożoności.

Stała współpraca z radcą prawnym

Często firmy decydują się na zatrudnienie radcy prawnego w roli tzw. prawnika in-house, który pracuje w siedzibie przedsiębiorcy i ma bezpośredni kontakt z pracownikami. Ma to swoje zalety, bo w ten sposób poznaje się organizację pracy u przedsiębiorcy. Należy jednak pamiętać, że zatrudniony przez spółkę radca prawny nie może być jednocześnie członkiem rady nadzorczej (chyba że rozwiąże stosunek pracy). Tymczasem, przez kontrahentów i klientów jest dobrze odbierane, gdy w składzie zarządu lub rady nadzorczej znajduje się radca prawny – zwiększa to pewność, że spółka działa zgodnie z prawem.

Spółka może też skorzystać z usług zewnętrznej kancelarii prawnej. Może ona pomagać w sporządzaniu projektów uchwał, organizacji zgromadzeń wspólników lub zebrań rady nadzorczej. Oczywiście, kancelarie radców prawnych mogą zapewnić udział radcy prawnego w radzie nadzorczej klienta lub doradztwo prawne przedstawiciela kancelarii w pracach organów spółki. Bieżąca pomoc prawna zazwyczaj znacząco usprawnia funkcjonowanie organów.

Prawnik Wrocław – potrzebujesz porady lub pomocy radcy prawnego? Skontaktuj się z nami!