Windykacja we Wrocławiu, skuteczne odzyskiwanie długów

windykacja wrocław, odzyskiwanie długówProwadzenie działalności gospodarczej obarczone jest ryzykiem, którego coraz większa część nie zależy od samego przedsiębiorcy, ale od jego kontrahentów. Problem nierzetelnego kontrahenta prędzej czy później dotyka każdego przedsiębiorcy – temu zjawisku należy przeciwdziałać systematycznie i skutecznie, dlatego ważnym segmentem działalności Kancelarii jest kompleksowo rozumiana windykacja. Naszym Klientom proponujemy wprowadzenie odpowiednich procedur oraz pomagamy w ich wdrożeniu i doskonaleniu. Praktyki te poprawiają płynność rozliczeń finansowych, a ewentualną windykację na rzecz Klienta czynią skuteczniejszą i tańszą. Poniżej prezentujemy wybrane przykładowe usługi świadczone przez Kancelarię:

  • wprowadzenie do umów klauzul zabezpieczających
  • opracowanie i pomoc we wdrożeniu u Klienta procedur prewencyjnych
  • pieczęć prewencyjna
  • postępowanie przedsądowe: kierowanie do dłużnika wezwań do zapłaty, negocjacje telefoniczne, próba polubownego rozwiązania sporu, przygotowanie ugody, zabezpieczenie majątku dłużnika na poczet przyszłej egzekucji

  • postępowanie sądowe: czynności prowadzone w celu uzyskania nakazu zapłaty, reprezentowanie klienta przed sądem, sporządzanie pism procesowych
  • postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne: wnioski i pisma do komorników, współpraca z komornikami, wierzycielami lub dłużnikami, monitorowanie przebiegu postępowania

  • postępowania przeciwko członkom zarządu z tytułu zobowiązań osób prawnych, które reprezentują

  • postępowanie o uznanie za bezskuteczną umowy zawartej przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzyciela.

Dodatkowym atutem Kancelarii jest współpraca z komornikami sądowymi oraz bezpośrednie sąsiedztwo jednej z takich kancelarii, które pozwala m.in. na prowadzenie osobistego nadzoru nad przebiegiem postępowania egzekucyjnego oraz na skrócenie czasu potrzebnego na obrót korespondencji do niezbędnego minimum.

Słowniczek:

Prewencja windykacyjna – ogół działań zabezpieczających przed nierzetelnością płatniczą kontrahentów i zmierzających do podniesienia skuteczności ewentualnych przyszłych windykacji.

Postępowanie przedsądowe – szereg czynności prowadzących do uzyskania należności bez postępowania sądowego lub czynności mających na celu przygotowanie do przyszłego postępowania sądowego lub ułatwienie jego przebiegu.

Postępowanie sądowe – proces prowadzony w celu uzyskania orzeczenia (tytuł egzekucyjny) zasądzającego roszczenie wierzyciela od dłużnika, które po nadaniu przez Sąd klauzuli wykonalności będzie podstawą do prowadzenia egzekucji komorniczej z majątku dłużnika (tytuł wykonawczy).

Postępowanie egzekucyjne – wierzyciel dysponujący tytułem wykonawczym prowadzi egzekucję za pośrednictwem wybranego przez niego komornika sądowego. Wedle wyboru wierzyciela egzekucja może być prowadzona z rachunków bankowych dłużnika, z wynagrodzenia za pracę, z nadpłaty z tytułu podatku dochodowego lub VAT, z wierzytelności i innych praw przysługujących dłużnikowi, z majątku ruchomego oraz nieruchomości, jakie są własnością dłużnika lub z innych składników majątkowych.