Znak towarowy

Przystępując do rejestracji znaku towarowego, warto wiedzieć co może nim być. Możliwości jest sporo – każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Najczęściej takim oznaczeniem będzie słowo, logotyp lub forma przestrzenna (np. forma opakowania), kompozycja kolorowa, ornament, a nawet sygnał dźwiękowy bądź melodia. Prawo również dopuszcza (pod pewnymi warunkami) uznanie za znak towarowy oznaczenia przeznaczonego do równoczesnego używania przez kilku przedsiębiorców. Najważniejszym elementem znaku towarowego jest jego moc odróżnienia się od innych znaków.

Do najczęściej występujących znaków towarowych należą znaki :

  • słowne,
  • graficzne,
  • słowno-graficzne.

Prawo ochronne

Na znak towarowy może być nadane prawo ochronne. Poprzez uzyskanie takiego prawa nabywa się wyłączne prawo używania w sposób zarobkowy lub zawodowy na terytorium RP. Prawo ochronne, o którym mowa, trwa 10 lat, po upływie których może zostać odnowione. To właśnie uzyskanie tego prawa i ochrony prawnej, która z niego płynie, jest celem dokonywanej rejestracji.

Wniosek o rejestrację

rejestracja znaku towarowegoPierwszym krokiem do rejestracji znaku towarowego powinna być decyzja co do formy znaku. Składając wniosek o rejestrację takiego znaku powinniśmy się upewnić, że nasz znak dostatecznie odróżnia się od znaków innych przedsiębiorców. W naszym kraju taką rejestracją zajmuje się Urząd Patentowy. Na jego stronie dostępna jest wyszukiwarka przedmiotów chronionych. Następnie wypełniamy formularz, który dostępny jest na stronie UP, we wniosku tym będzie konieczność podania towarów lub usług oraz wskazania odpowiednich klas towarowych lub usługowych, a także wniesienia opłaty. Urząd rozpatruje zgłoszenie, jeśli wniosek zawiera co najmniej:

  • dane zgłaszającego,
  • określenie znaku towarowego,
  • wykaz towarów, dla których jest przeznaczony.

Ogłoszenie zgłoszenia

UP dokonuje ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego w swoim biuletynie i od tego momentu osoby trzecie mogą z danym zgłoszeniem się zapoznać i zgłaszać ewentualne okoliczności wykluczające udzielenie prawa ochronnego na znak. Do pewnego czasu zgłaszający może dokonywać poprawek jednakże nie mogą one zmieniać istoty znaku towarowego ani go rozszerzać.

Świadectwo ochronne

Jeżeli wszystkie warunki zostały spełnione, UP wydaje decyzję warunkową, w której udzielenie prawa ochronnego ze znaku towarowego uzależnia od wniesienia stosownej opłaty. Po wniesieniu opłaty znak zostaje wpisany do rejestrów znaków towarowych i w drodze odpowiedniej decyzji UP zostaje wydane świadectwo ochronne. W tym momencie wnioskodawca nabywa prawo posługiwania się symbolem ®.

Windykacja Wrocław – potrzebujesz porady lub pomocy radcy prawnego? Skontaktuj się z nami!