Organy osób prawnych

Każda osoba prawna działa przez swoje organy. Dotyczy to nie tylko spółek prawa handlowego, ale też fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni i innych podobnych podmiotów. W przypadku spółek osobowych funkcję organów mogą pełnić wspólnicy łącznie lub poszczególni z nich. Natomiast, odnośnie spółek kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej) będzie to zarząd, zgromadzenie wspólników oraz nadzoruje rada nadzorcza (niekiedy jeszcze komisja rewizyjna). Powołanie rady nadzorczej jest obligatoryjne, gdy wspólników spółki z o.o. jest więcej niż 25, a kapitał zakładowy przekracza 500 tys. zł. W przypadku spółek akcyjnych rada nadzorcza jest obowiązkowa.

Organami spółdzielni, w tym spółdzielni mieszkaniowych są: walne zgromadzenie (które stanowią wszyscy członkowie spółdzielni, zarząd i rada nadzorcza, a więc podobnie jak w przypadku spółek akcyjnych. Organy fundacji to fundator, rada fundacji oraz zarząd. Fundator może być jednocześnie prezesem zarządu, on też powołuje radę fundacji. Organy stowarzyszenia to: walne zebranie członków, zarząd i organ nadzorujący – komisja rewizyjna.

Regulamin funkcjonowania organu – zakres regulacji

Każdy organ potrzebuje regulaminu do prawidłowego funkcjonowania. Pomoc kancelarii prawnej w tym zakresie pozwoli na stworzenie zgodnego z prawem regulaminu. Wiele kwestii praktycznych warto uregulować w regulaminie, ale należy pamiętać, że nie każde postanowienie może się w nim znaleźć. Regulamin określa ważne kwestie w zakresie działania danego organu – jest to akt wewnętrzny, organizacyjny. Nie każdy organ musi posiadać regulamin, jednak w żadnym przypadku prawo tego nie zabrania.

Regulamin funkcjonowania zarządu

W przypadku spółki akcyjnej, utworzenie regulaminu zarządu jest obowiązkowe. Podstawę do uchwalenia regulaminu spółki stanowi statut lub umowa spółki, które również wyznaczają dozwoloną treść tych regulaminów Dla przejrzystości funkcjonowania danej organizacji, z punktu widzenia akcjonariuszy, wspólników lub jej członków, powinny być ustanowione i opublikowane na stronie internetowej również regulaminy innych organów.

W przypadku innej spółki kapitałowej – spółki z o.o. regulamin nie jest wymagany, jednak pomaga uregulować pewne kwestie. Jest szczególnie przydatny tam, gdzie wspólników jest więcej lub gdy potrzebna jest większa kontrola zarządu. Dobrze skonstruowany regulamin zarządu powinien określać, w jaki sposób będą zwoływane posiedzenia zarządu i jak będzie się odbywać głosowanie w przedmiocie uchwał zarządu. Wskazane zostaną osoby odpowiedzialne za zwołanie posiedzeń i forma, w jakich będą zwoływane. Inna ważna kwestia, która powinna zostać zawarta, to procedury sporządzania protokołów posiedzeń oraz zasady współpracy z innymi organami spółki.

Kancelaria radcy prawnego Wrocław – potrzebujesz porady lub pomocy radcy prawnego? Skontaktuj się z nami!