Trudno o dobry regulamin

Sporządzenie poprawnego regulaminu nie jest łatwym zadaniem. Regulamin powinien być spójny, dość szczegółowy – aby przewidywać większość sytuacji, jakie mogą wystąpić w przyszłości – oraz zgodny z prawem. Powinien też być zrównoważony pod względem obszerności zawartych treści: z jednej strony powinien wspomagać funkcje informacyjne, a z drugiej – nie może być treścią „przeładowany”, gdyż stałby się wówczas mało czytelny. Optymalny regulamin jest więc ściśle dopasowany do danej działalności, a nie wycięty i skopiowany z szablonu, jakich można znaleźć w internecie bez liku, albo skopiowany od konkurencji.

Dobry regulamin, to bezpieczeństwo prawne

Bardzo ważną sprawą jest dopilnowanie zgodności z prawem regulaminu (szczególnie sklepu internetowego lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną). W związku z zawieraniem umów z konsumentami wobec przedsiębiorców Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów może przeprowadzić kontrolę i w razie wykrycia w regulaminie klauzul niedozwolonych przez prawo, nałożyć na właściciela sklepu karę w wysokości (maksymalnie) do 10% obrotu rocznego. Karane są wszelkie postanowienia, które naruszają prawa konsumentów – postanowienia niedozwolone są dodawane do listy, która dostępna jest na stronie internetowej. Celem prawidłowego sporządzenia regulaminu sklepu internetowego należy przejrzeć listę oraz zwrócić uwagę na postanowienia regulaminu, które nie są na nią wpisane, ale również mogą naruszać prawo.

Prawidłowo stworzony regulamin będzie także przyjazny dla osób, które muszą się do niego stosować. Będzie wyraźnie i klarownie wskazywał odpowiednie procedury i efekty, które można osiągnąć, gdy się je zrealizuje. Taka „instrukcja” powoduje, że odbiorcy regulaminu są mniej zagubieni, lepiej znają swoje prawa i obowiązki, a więc zmniejsza się ilość rozmaitych sporów, co pozwala oszczędzać na kosztach ich obsługi.

Regulamin to dokument o wielu zastosowaniach

Regulaminy powinny być tworzone również przez spółdzielnie, w tym spółdzielnie mieszkaniowe. Poszczególne regulaminy regulują m.in. zasady rozliczania centralnego ogrzewania, rozliczania funduszu remontowego, korzystania z pralni, wynajmu lokali użytkowych, a nawet szczegółowe zasady funkcjonowania organów spółdzielni.

Jest także zalecane, aby organy spółek tworzyły regulaminy organów, które w nich funkcjonują – zarządu, rady nadzorczej. Regulaminy te określają sposób funkcjonowania organów, sposób zwoływania posiedzeń itp. W przypadku spółki akcyjnej, regulamin zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego powinien być umieszczony na stronie internetowej i być dostępny dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy.

Duże firmy (zatrudniające wiele osób) mają obowiązek sporządzenia regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania. Postanowienia, jakie są w nich zawarte powinny być precyzyjne i pozwalać w ten sposób na zamieszczenie w umowie o pracę tylko najważniejszych kwestii, które są przedmiotem negocjacji z konkretnym pracownikiem. Regulamin określa m.in. sposób rejestrowania czasu przyjścia do pracy, informacje o karach stosowanych wobec pracowników, przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Określać może również obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu i systemy i rozkłady czasu pracy. Regulamin wynagradzania określa systemy i stawki wynagrodzeń, składniki wynagrodzenia, zasady przyznawania wynagrodzenia za pracę w godzinach nocnych, sposób wypłacania wynagrodzenia itd.

Radca prawny Wrocław – potrzebujesz porady lub pomocy radcy prawnego? Skontaktuj się z nami!