Status spółki i umowa spółki

Statut spółki jest aktem zawiązującym spółkę i regulującym podstawowe kwestie jej funkcjonowania. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, a w odróżnieniu od potocznego rozumienia, statut ustanawia się tylko dla spółki akcyjnej. Dla spółki z o.o. zawiera się umowę spółki. Zarówno statut spółki akcyjnej, jak i umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawiera się w formie aktu notarialnego. Wraz z podpisaniem umowy spółki z o.o. wspólnicy powinni wnieść udziały tworzące kapitał zakładowy. Zawiązanie spółki akcyjnej następuje z chwilą objęcia wszystkich akcji. Dopiero od rejestracji spółki akcyjnej lub z o.o. w KRS nabywa ona osobowość prawną. Uzyskanie przez spółkę osobowości prawnej kończy fazę jej organizacji.

Zakres regulacji statutu spółki

Obligatoryjnie, statut spółki powinien określać m.in. przedmiot działalności czy czas trwania, nazwiska i imiona albo nazwy założycieli, prawa i obowiązki akcjonariuszy ograniczenia związane z posiadaniem akcji, warunki i sposób umorzenia akcji. Warto w statucie spółki uregulować kwestie problematyczne, takie jak: podwyższenie kapitału zakładowego, warunki tworzenia kapitału rezerwowego i zapasowego, umarzanie udziałów lub akcji, sposób powoływania zarządu, innych organów spółki i ich kadencje. W przypadku spółki z o.o. w umowie obowiązkowe reguluje się kwestie m.in. przedmiotu działalności, liczby i wartości nominalnej udziałów objętych przez poszczególnych wspólników, wysokość kapitału zakładowego. Zarówno w statucie, jak i umowie powinno się znaleźć określenie roku obrotowego spółki.

Wspólnicy spółki mogą wprowadzać do statutu rozmaite postanowienia, jednakże muszą mieć na uwadze ograniczenia wynikające z przepisów k.s.h. To kodeks spółek handlowych wskazuje granice autonomii w kształtowaniu treści statutu. Przepisy k.s.h. wypełnią także każdą lukę statutu znajdując zastosowanie wszędzie tam, czego statut spółki nie uregulował. Przy tym wszystkim istotne jest jak najwierniejsze odzwierciedlenie woli wspólników i zapewnienie ochrony ich interesów. Trzeba też przewidzieć, że w przyszłości może się wiele zmienić. Statut spółki powinien oferować korzystne wyjście z każdej sytuacji.

Kancelaria radcy prawnego Wrocław – potrzebujesz porady lub pomocy radcy prawnego? Skontaktuj się z nami!