Umowy z kontrahentami to podstawa prowadzenia działalności gospodarczej

Jeżeli przedsiębiorca zawiera umowę z innym przedsiębiorcą – swoim partnerem biznesowym, takim jak podwykonawca, zamawiający, dostawca usług (np. transportowych czy logistycznych), powinien zadbać o to, aby jego interesy były należycie chronione. Umowy z kontrahentami, ważniejsze i mniej ważne, to życie codzienne każdego przedsiębiorcy. Zawarta umowa powinna jak najlepiej odzwierciedlać założenia obu stron oraz przewidywać rozwiązania większości potencjalnie spornych kwestii.

Umowa z kontrahentem – uwagi praktyczne

Warto przewidzieć zawarcie w umowie jednej z klauzul zabezpieczających, np. kary umownej lub zadatku. Nie bez znaczenia przy zawieraniu umów z kontrahentami jest również forma prawna umowy – w stosunkach między przedsiębiorcami, zwłaszcza pracującymi od dłuższego czasu, przyjmuje się zlecanie prac w formie ustnej (w najlepszym razie za pośrednictwem poczty elektronicznej). Ważne jest jednak zadbanie o dodatkowe sporządzenie umowy pisemnej lub chociaż o potwierdzenie najważniejszych uzgodnień w formie elektronicznej lub innej niebudzącej wątpliwości w przyszłości. Należy także zadbać o prawidłowe zatytułowanie dokonywanych przelewów oraz w razie wymiany środków pieniężnych w formie gotówkowej dopilnować wydania potwierdzenia dokonania wpłaty, aby w razie sporu udowodnienie, że zapłata została dokonana (i kiedy to nastąpiło) było proste.

Kontrahenci, to nie konsumenci

Nie można zapominać, że w przypadku przedsiębiorców żaden z nich nie ma statutu konsumenta, a więc nie mają w ich sytuacji zastosowania ograniczenia ustawowe przewidziane dla obrotu prawnego z konsumentami. Przedsiębiorcy w umowach pomiędzy sobą mogą np. wyłączyć rękojmię, tzn. ograniczyć uprawnienie strony kupującej do żądania naprawy lub obniżenia ceny w związku z wystąpieniem wad. W przypadku umowy sprzedaży dodatkowo kupujący może stracić uprawnienie z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach danego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie.

W zakresie umów z kontrahentami kancelaria prawna wspomoże proces sporządzania umów oraz doradzi odpowiednie działania w sytuacjach spornych. Pomoże sporządzić, jeśli zachodzi taka potrzeba, umowę ramową lub warunki gwarancji i rękojmi, aby kolejne umowy zawierane przez te same strony mogły zawierać mniej postanowień i obrót gospodarczy był szybszy i pozbawiony zakłóceń.

Radca prawny Wrocław – potrzebujesz porady lub pomocy radcy prawnego? Skontaktuj się z nami!