Sprzedaż na rzecz konsumenta, czyli B2C

Sprzedając usługę lub towar osobie fizycznej przedsiębiorca zawiera umowę z konsumentem, który nie jest podmiotem profesjonalnym. Z taką umową wiąże się szereg obostrzeń, które powinny być przez przedsiębiorcę bezwzględnie stosowane. Konsumentom przydzielono pewne uprawnienia: m.in. możliwość odstąpienia od umowy przy umowach zawieranych na odległość, a także większe uprawnienia w zakresie rękojmi – włącznie z rocznym domniemaniem istnienia wady w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego. Dodatkowo, tylko wobec konsumentów obowiązuje regulacja, która pozwala na uznanie za uzasadnione żądania kupującego, jeśli sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania „reklamacyjnego” w terminie czternastu dni.

Odpowiednia staranność w relacjach z konsumentem

Mając na uwadze wynikające z przepisów obostrzenia formalne i uprawnienia konsumentów przedsiębiorca zawierając umowę z klientem powinien zachować należytą staranność. Zazwyczaj w przypadku umów sprzedaży zawarcie umowy następuje poprzez czynności konkludentne lub czynności z wykorzystaniem środków elektronicznych (np. naciśnięcie przez użytkownika serwisu przycisku „kupuję”). Jeżeli jakiekolwiek warunki prawne transakcji mogłyby być niejasne przepisy prawne nakazują by wszelkie uregulowania znalazły się w regulaminie, który obowiązkowo powinien być wręczony podczas transakcji lub umieszczony na stronie internetowej. W takim przypadku przedsiębiorca powinien zważać, aby w regulaminie nie znalazły się klauzule niedozwolone przez prawo – jeśli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów je zauważy podczas kontroli, może nałożyć na przedsiębiorcę surową karę pieniężną. W związku z tym zaleca się, aby przedsiębiorcy zwracali się do radców prawnych lub adwokatów po audyt regulaminu.

Ochrona danych osobowych

Jeśli przedsiębiorca zawiera umowy w sposób ciągły i przyjęty przez niego model biznesowy zakłada stosowanie zachęt dla powracających klientów lub stosowanie programów lojalnościowych, wówczas trzeba koniecznie zwrócić uwagę na ochronę danych osobowych. Jakiekolwiek dane pobierane ponadto, co niezbędne do realizacji pojedynczej transakcji, powinny zostać poddane szczególnej analizie prawnej – zarówno pod względem zasadności ich gromadzenia, jak i spełnienia wymogów formalnych związanych z ustawą o ochronie danych osobowych i innymi przepisami regulującymi tę kwestię.

Radca prawny Wrocław – potrzebujesz porady lub pomocy radcy prawnego? Skontaktuj się z nami!