Istota umowy spedycji

W umowie spedycji spedytor zobowiązuje się w ramach swojego przedsiębiorstwa do odbioru lub wysłania przesyłki albo do dokonania innych czynności związanych z przewozem przesyłek. Spedytor może występować w imieniu własnym bądź zleceniodawcy. Na uwagę zasługuje fakt, iż przedmiotem umowy spedycji jest odbiór lub wysłanie przesyłki, a nie sam jej przewóz, chociaż spedytor może dokonać przewozu w ramach umowy spedycji. Wówczas przewóz będzie po prostu dodatkową czynnością realizowaną w ramach zawartego porozumienia.

Podstawowe postanowienia umowy spedycji

Umowa spedycji może zawierać obejmować wiele czynności. Do najbardziej popularnych usług w ramach umowy spedycji należą:

  • wybór przewoźnika i zawarcie z nim umowy,
  • zważenie i pakowanie przesyłek,
  • obsługa dokumentów przewozowych,
  • załatwianie formalności (np. celnych),
  • przechowywanie,
  • konwojowanie,
  • wybór ubezpieczyciela i zawarcie umowy ubezpieczenia przesyłki.

Prawa i obowiązki spedytora

Spedytor jest zobowiązany do podjęcia czynności potrzebnych do uzyskania zwrotu nienależnie pobranych sum z tytułu cła i innych należności. Obowiązany jest także do podjęcia czynności potrzebnych do zabezpieczenia praw dającego zlecenie spedycji. Spedytor ponosi odpowiedzialność za przewoźników i dalszych spedytorów chyba, że nie można przypisać mu winy w wyborze.

Spedytorowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na przesyłce dla zabezpieczenia roszczeń o wynagrodzenie. Roszczenia z umowy spedycji przedawniają się z upływem roku.

Prawnik Wrocław – potrzebujesz porady lub pomocy radcy prawnego? Skontaktuj się z nami!