Ujęta w kodeksie cywilnym sprzedaży na raty, jako szczególny rodzaj sprzedaży

Sprzedaż na raty jest szczególnym rodzajem sprzedaży, który charakteryzuje się tym że:

  • nabywcą jest osoba fizyczna (konsument),
  • sprzedawca (przedsiębiorca) zawiera umowę sprzedaży na raty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
  • przedmiotem sprzedaży jest rzecz ruchoma,
  • cena jest rozłożona na raty,
  • sprzedawca wydaje rzecz przed całkowitą zapłatą ceny.

Postanowienia dodatkowe

Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady może być przez umowę wyłączona lub ograniczona jedynie w szczególnych przypadkach – zważywszy na aktualną szeroką ochronę konsumentów wynikającą z pozakodeksowych przepisów możliwość taka jest raczej tylko teoretyczna.

Kupujący może zapłacić raty przed terminem ich płatności. W takim przypadku może odliczyć od nich odpowiednią kwotę odsetek.

Przepisy o sprzedaży na raty stosuje się także do kredytu udzielonego przez bank na zakup rzeczy, jeżeli płatność ma być rozłożona na raty, a rzecz wydana przed całkowitą zapłatą ceny. Bankowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczy ruchomej.

Szczególne zasady odstąpienia od umowy przez sprzedawcę:

Jeżeli kupujący jednocześnie pozostaje w zwłoce z co najmniej 2 ratami, a także łączna suma zaległości przewyższa 1/5 umówionej ceny, wówczas sprzedawca – po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego terminu do uregulowania zaległości z zagrożeniem, iż w razie nieuregulowania należności będzie uprawniony do odstąpienia od umowy – nabywa prawa do odstąpienia od umowy.

Radca prawny Wrocław – potrzebujesz porady lub pomocy radcy prawnego? Skontaktuj się z nami!