Negocjowanie warunków wykonania umowy, to nie wszystko

Przed przystąpieniem do podpisania umowy należy porozumieć się z kontrahentem co do przyszłych postanowień umowy. Nowym przedsięwzięciom biznesowym często towarzyszy naturalny entuzjazm wynikający z pojawiającej się nowych możliwości zarobku lub nawet rozwoju dotychczasowej działalności. Sytuacja taka sprzyja energicznym negocjacjom poszczególnych warunków umowy, ale także zupełnemu pominięciu wszystkiego, co wiąże się z potencjalną możliwością niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez jedną ze stron. W efekcie powstają umowy, które dość dobrze sprawdzają się wówczas, gdy obie strony robią to, co do nich należy, a zawodzą wówczas, gdy pojawiają się problemy, czyli wtedy, gdy są najbardziej potrzebne.

Warto skorzystać z pomocy profesjonalisty

Skorzystanie z pomocy prawnika (adwokata lub radcy prawnego) pozwala przede wszystkim na wybór optymalnych rozwiązań prawnych. Trzeba mieć na uwadze, że pewne kwestie, które zdaniem klienta powinny się znaleźć w umowie, mogą okazać się w praktyce bardzo trudne do zrealizowania i lepiej je zastąpić czymś praktyczniejszym. Dobry prawnik może zaproponować przedsiębiorcom rozwiązania, o których sami nie pomyśleli, a które nie są trudne w realizacji.

Na etapie negocjowania umowy warto ustalić kwestię zabezpieczenia niewykonania umowy – wprowadzając kary umowne, gwarancje bankowe (lub ubezpieczeniowe), przygotowując do podpisania weksel. Należy również wprowadzić do umowy uzgodnienia w zakresie płatności i skutków ich braku. Ponadto, często ustalone przez Strony samodzielnie zabezpieczenia nie zapewniają wykonania umowy w wystarczającym stopniu.

Negocjacje podczas sporu

Na porozumienie nigdy nie jest za późno. Warto skorzystać z pomocy prawnika również w sytuacji, w której przedsiębiorcy znaleźli się w konflikcie lub nie potrafią zachować koniecznego obiektywizmu i dystansu. Skuteczny prawnik potrafi zachowa pragmatyczne podejście do sprawy, a jego osoba nie będzie budzić u obu stron skrajnych emocji, co umożliwi ewentualne przełamanie barier na drodze do porozumienia.

Poza standardowymi umowami zawieranymi między kontrahentami również ugoda zawierana pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem powinna podlegać negocjacjom. Jej postanowienia powinny odpowiadać uzgodnieniom poczynionym przez strony w zakresie spłaty długu, terminu zapłaty, zabezpieczeń płatności oraz zwolnienia dłużnika z części długu. Również w tym zakresie, zwłaszcza dłużnicy mogą liczyć na wsparcie kancelarii prawnej.

Jak w negocjacjach może pomóc prawnik?

Negocjacje mogą być przeprowadzane na dwa sposoby – kancelaria prawna może reprezentować interesy obu stron, które wspólnie zgłoszą się w celu sporządzenia umowy lub każda ze stron może być reprezentowana przez profesjonalnych pełnomocników. W takim wypadku negocjacje mogą być prowadzone również pod nieobecność stron.

Prawnik Wrocław – potrzebujesz porady lub pomocy radcy prawnego? Skontaktuj się z nami!