Ugoda przedsądowa

Windykacja przedsądowa poprzedza wystąpienie z pozwem do sądu i jest często skutecznym rozwiązaniem wobec nierzetelnych kontrahentów, a nawet jedynym sposobem na wyegzekwowanie należności. Nawet gdy roszczenie jednej ze stron wydaje się być „pewne”, to zawarcie ugody na tym etapie sporu najczęściej jest korzystne dla obu stron: dłużnik oddala od siebie wizję postępowania sądowego, a tym bardziej egzekucji komorniczej pod warunkiem dokonywania wpłat zgodnie z ugodą, natomiast wierzyciel zyskuje nowy (niejako bezsporny) tytuł do dochodzenia swoich praw przed sądem, a zarazem większe prawdopodobieństwo dokonania przez dłużnika zapłaty. Najczęściej dłużnik negocjuje ugodę w taki sposób, aby wierzyciel zrezygnował z dochodzenia całości należności lub z dochodzenia odsetek ustawowych. Wierzyciel dzięki ugodzie ma szansę otrzymać uzgodnioną kwotę jednorazowo lub w transzach w określonych terminach – często i tak szybciej niż w drodze postępowania sądowego i późniejszej egzekucji. Zalety tego rozwiązania są tożsame z zaletami sprzedaży długu – wierzyciel odzyskuje (zwykle część) dług, ale ma pewność jego uzyskania, podczas gdy egzekucja prowadzona po np. dwuletnim postępowaniu sądowym może okazać się bezskuteczna i wierzyciel nie odzyska nawet złotówki.

Ugoda jako uznanie długu

Należy pamiętać, że ugoda stanowi niejako uznanie długu, a to z kolei jest podstawą do wszczęcia postępowania o uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Charakterystyczną cechą tego postępowania jest możliwość wszczęcia postępowania zabezpieczającego nawet bez uzyskania klauzuli wykonalności (co znacznie przyspiesza np. dokonanie zajęcia komorniczego samochodu osobowego dłużnika zanim dłużnikowi uda się wyzbyć posiadania pojazdu).

Ugoda sądowa

Oczywiście, zawarcie ugody możliwe jest także już w toku prowadzenia sporu sądowego. Wówczas ugodę zatwierdza sąd i umarza postępowanie sądowe. Taka ugoda nabiera mocy prawnej prawomocnego wyroku sądowego i gdyby nie była wykonywana, to nadaje się do egzekucji komorniczej. Niewątpliwą zaletą takiej ugody jest zakończenie sporu sądowego, którego wynik zawsze jest w mniejszym lub większym stopniu niepewny – i to zakończenie od razu, bez konieczności dalszego prowadzenia postępowania dowodowego, apelacji, zażaleń i dalszych opłat sądowych.

Jak prawidłowo skonstruować ugodę?

Skonstruowanie ugody najlepiej powierzyć zawodowemu prawnikowi. Należy pamiętać, że ugoda to po prostu specyficzna umowa, a więc podlega ona ograniczeniom niesionym przepisami prawa. W ugodzie prawidłowo sporządzonej powinna zostać dokładnie określona kwota, jaką dłużnik musi zapłacić wierzycielowi. Jeśli płatność zostaje rozłożona na raty, ważne jest, aby były one one dokładnie określone (z podaniem ich wysokości i terminu). Ugoda może wprowadzać konieczność złożenia przez dłużnika oświadczenia przed notariuszem o poddaniu się egzekucji (co może zastąpić postępowanie sądowe). Zarówno wierzyciel, jak i dłużnik mają interes w skorzystaniu z pomocy kancelarii prawnej – poza przygotowaniem projektu ugody, radca prawny lub adwokat może wesprzeć stronę podczas negocjacji i zwrócić uwagę na problemy, z których strony nie zdają sobie sprawy, a które pojawią się podczas wykonywania ugody.

Radca prawny Wrocław – potrzebujesz porady lub pomocy radcy prawnego? Skontaktuj się z nami!