Współcześnie prawie każda działalność gospodarcza – niezależnie od jej wielkości czy charakteru – ma wiele aspektów, w które wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych. Proces ten podlega rygorystycznym regulacjom prawnym i tylko nieliczne sytuacje nie wymagają od przedsiębiorcy podejmowania wymaganych przepisami działań. Wychodząc na przeciw potrzebom naszych Klientów pomagamy w poniższym zakresie:

  • analiza obejmująca identyfikację i określenie zbiorów danych osobowych, które są lub będą przetwarzane, istniejących w firmie zabezpieczeń fizycznych, organizacyjnych i technicznych, kompletności posiadanej przez firmę dokumentacji systemów informatycznych, polityki bezpieczeństwa informacji, procedur
  • wykonanie audytu stanu przetwarzania danych osobowych i sprawdzenie czy wypełniane są obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych
  • przygotowanie nowej lub weryfikacja istniejącej dokumentacji wymaganej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO)
  • wypełnienie wniosków do GIODO w celu zgłoszenia nowych zbiorów danych do rejestracji lub aktualizacji wcześniejszych wniosków
  • szkolenia dla pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji
  • nadzorowanie przedsięwzięć dostosowawczych
  • doradztwo w zakresie wyspecjalizowanych obszarów przetwarzania danych osobowych.

Photo of Wooden file cabinet

Słowniczek:

Przetwarzanie danych osobowych – oznacza jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie. Za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych odpowiada administrator danych osobowych.

Administrator danych osobowych – organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca samodzielnie o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Do jego obowiązków należą m.in. obowiązki informacyjne, kontrola nad przepływem i udostępnieniem danych.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) – osoba, która nadzoruje z upoważnienia administratora danych osobowych przestrzeganie stosowania środków organizacyjnych i technicznych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednio do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.